Podmínky použití

Používáním webu bez omezení přijímáte následující podmínky použití. Před použitím této webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Tyto podmínky se mohou kdykoli změnit aktualizací tohoto příspěvku. V souladu s tím pro vás budou takové změny závazné a měli byste tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste si přečetli aktuální podmínky použití, které se na vás vztahují.

Informace poskytované snovetajemstvi.com (dále jen „webová stránka“) jsou obecné povahy a nepředstavují odborné poradenství. Obsah těchto služeb je poskytován jako služba. Všechny informace jsou „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné, předpokládané nebo zákonné. Toto zřeknutí se odpovědnosti zahrnuje, ale není omezeno na všechny záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. I když se snažíme poskytovat přesné informace, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací poskytnutých snovetajemstvi.com. Informace poskytované snovetajemstvi.com mohou být kdykoli bez upozornění změněny, opraveny nebo upraveny. snovetajemstvi.com nenese odpovědnost za obecné informace na svých webových stránkách.

Informace a údaje na webu mají pouze informativní charakter. Návštěvníci používají obsah snovetajemstvi.com na vlastní nebezpečí. Tato webová stránka není odpovědná za přesnost, přiměřenost nebo užitečnost jakýchkoli informací zveřejněných nebo zpřístupněných na této webové stránce. snovetajemstvi.com nenese v žádném případě odpovědnost vůči jakékoli třetí straně za škody vzniklé v důsledku použití nebo nedostupnosti Obsahu, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jiné právní teorie.

snovetajemstvi.com může, ale nemusí obsahovat informace o nemoci, diagnóze nebo léčbě. Ne všechny informace o vaší osobní situaci jsou k dispozici. Obsah není diagnostický a nenahrazuje lékařskou návštěvu.

snovetajemstvi.com poskytuje informace na tomto webu pouze pro účely vzdělávání spotřebitelů. snovetajemstvi.com není výrobcem ani prodejcem produktů popsaných na této stránce. snovetajemstvi.com nepodporuje žádné produkty, služby, poskytovatele nebo prodejce uvedené v odkazovaných článcích nebo reklamách. snovetajemstvi.com nezaručuje, že popisy produktů nebo jiný obsah webových stránek jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb.

Používáním těchto služeb souhlasíte s jejich používáním na vlastní nebezpečí, včetně nákladů na případnou nutnou údržbu nebo opravu zařízení používaného v souvislosti se službami.

Naše služba vám umožňuje zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiné materiály (dále jen „obsah“). Jste odpovědní za obsah zveřejněný na Službě nebo jejím prostřednictvím, včetně jeho zákonnosti, přesnosti a vhodnosti.

Odesláním obsahu do Služby nebo jejím prostřednictvím prohlašujete a zaručujete, že (i) vlastníte a/nebo máte právo obsah používat a udělujete nám práva a licence uvedené níže; Podmínky a (ii) zveřejnění obsahu na Službě nebo jejím prostřednictvím neporuší soukromí, publicitu, autorská práva, smluvní nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu. Vyhrazujeme si právo ukončit protiprávní účty.

Ponecháváte si všechna práva k jakémukoli obsahu zveřejněnému, přenášenému nebo zobrazovanému na Službě nebo jejím prostřednictvím a jste odpovědní za ochranu těchto práv. Nejsme zodpovědní za žádný obsah zveřejněný vámi nebo třetími stranami ve Službě nebo jejím prostřednictvím. Pokud však odešlete obsah prostřednictvím služby, udělujete nám právo a licenci k používání, úpravě, veřejnému provádění, veřejnému zobrazování, reprodukování a distribuci takového obsahu prostřednictvím služby a jejím prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že vaše licence pro nás zahrnuje právo sdílet váš obsah s ostatními uživateli služby, kteří mohou používat váš obsah v souladu s těmito podmínkami.

Výměnou za částečný přístup k našim Službám a používání Obsahu souhlasíte s tím, že snovetajemstvi.com vám nenese odpovědnost za jakákoli rozhodnutí, činy nebo opomenutí, která učiníte v souvislosti s Obsahem. Pokud nejste spokojeni s našimi službami nebo jejich obsahem (včetně těchto smluvních podmínek), vaším jediným a výhradním opravným prostředkem je přestat naše služby používat.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití, kontaktujte nás.